Find Us on Facebook
Follow Us
Join Us

Cookies disabled

Please, enable third-party cookie to enjoy social media box

Wednesday, 16 October 2013 09:32

“Theatrical Translation”: a themed issue of Przekładaniec

Call for Papers

“Theatrical Translation”: a themed issue of Przekładaniec. A Journal of Literary Translation (Jagiellonian University, Poland), 2015

The ambivalent status of drama as the text-type situated on the border between literature and theatre has long intrigued literary theorists. Should a drama  be treated as a literary text independent of its stage production (literary theory of drama) or as a kind of script which can be fully realized only in the theatre (theatrical theory of drama)? Can this dilemma be solved by perceiving a dramatic text and a perfomance based on it as two separate art forms (theory of drama as translation)? Equally fluid and imprecise are typologies of dramatic texts – for instance, the division into stage dramas and closet dramas, as Romantic closet dramas are staged nowadays – and genre classifications, especially in contemporary theatre.

This unstable identity of the dramatic text is mirrored in numerous challenges the translator of dramatic texts faces. These challenges are the focus of the themed issue of Przekładaniec devoted to theatrical translation.

We invite contributions on the following subjects:

 • Theatrical translation as a problematic object of study
 •  Relationships between the author, the translator and the director
 • Translation versus adaptation
 • Theatrical translation and translation for the stage
 • Translation of dialogue as a performative act
 • Text transformations in theatrical translation
 • Translation and theatrical tradition
 • Translation series in the theatre

 

Przekładaniec is a peer-reviewed scholarly journal published by the Jagiellonian University in Kraków, Poland. The special issue will appear in Polish and English language versions. For more information on the journal visit http://www.wuj.pl/page,art,artid,88.html

Please send your abstracts (250 words) together with a short bio note (50 words) to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by 15 January 2014. 

* * *

Zaproszenie do publikacji

„Przekład teatralny”: numer specjalny Przekładańca, pisma Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015)

Niejednoznaczny status tekstu dramatycznego, sytuującego się na pograniczu literatury i teatru od dawna intryguje teoretyków literatury. Czy należy traktować dramat jako autonomiczny tekst literacki, w oderwaniu od jego scenicznej inscenizacji (literacka teoria dramatu) czy jako rodzaj skryptu albo scenariusza, który swój ostateczny kształt zyskuje dopiero w teatrze (teatralna teoria dramatu)?  A może da się rozwiązać tę kontrowersję, postrzegając tekst dramatu i spektakl jako dwa odrębne wymiary sztuki (teoria dramatu jako przekładu)? Równie płynne i nieprecyzyjne są typologie tekstów dramatycznych, np. podział na teksty sceniczne i niesceniczne (“niesceniczne” dramaty romantyczne Mickiewicza z powodzeniem przenosi się dzisiaj na scenę) oraz klasyfikacje gatunkowe, szczególnie w teatrze współczesnym.

Płynna tożsamość tekstu dramatycznego odzwierciedla się w szeregu dylematów, przed którymi staje tłumacz utworu teatralnego i to one znajdą się w centrum uwagi monograficznego numeru “Przekładańca”. Zapraszamy do przesyłania tekstów koncentrujących się wokół zagadnień takich jak:

 • Specyfika przekładu teatralnego
 • Relacja autor – tłumacz – reżyser
 • Przekład a adaptacja
 • Przekład teatralny a przekład sceniczny
 • Przekład dialogu jako formy performatywnej
 • Transformacje tekstowe w przekładzie teatralnym
 • Wpływ przekładów na tradycję teatralną
 • Serie przekładowe w teatrze

 

Przekładaniec jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym przez Uniwersytet Jagielloński. Znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW oraz na liście ERiH.

Zapowiadany numer ukaże się w polskiej i angielskiej wersji językowej. Więcej informacji o piśmie uzyskać można pod adresem: http://www.wuj.pl/page,art,artid,88.html

Prosimy o przesyłanie abstraktów propozycji (250 słów) wraz z krótką notką biograficzną (50 słów) na adres: przekłThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do 15 stycznia 2014.

 

Read 11488 times

© Copyright 2014 - All Rights Reserved

Icons by http://www.fatcow.com/free-icons